php经典算法

1.冒泡算法,排序算法,由于在排序过程中总是小数往前放,大数往后放,相当于气泡往上升,所以称作冒泡排序

 $array = array(a,f,c,b,e,h,j,i,g);
  function maopao_fun($array){

    if($len <= 1) {
      return $arr;
    }

    $count = count($array);
    for($i=0;$i<$count;$i++){
      for($j=$count-1;$j>$i;$j--){
        if($array[$j] > $array[$j-1]){
          $tmp = $array[$j];
          $array[$j] = $array[$j-1];
          $array[$j-1] = $tmp;
        }
      }
    }
    return $array;
  }

 


2.快速排序,
快速排序(Quicksort)是对冒泡排序的一种改进。
由C. A. R. Hoare在1962年提出。它的基本思想是:通过一趟排序将要排序的数据分割成独立的两部分,
其中一部分的所有数据都比另外一部分的所有数据都要小,然后再按此方法对这两部分数据分别进行快速排序,
整个排序过程可以递归进行,以此达到整个数据变成有序序列。

 function quickSort($arr){
    $len = count($arr);
    if($len <= 1) {
      return $arr;
    }
    $key = $arr[0];
    $left_arr  = array();
    $right_arr  = array();

    for($i=1; $i<$len; $i++){
      if($arr[$i] <= $key){
        $left_arr[] = $arr[$i];
      } else {
        $right_arr[] = $arr[$i];
      }
    }

    $left_arr  = quickSort($left_arr);
    $right_arr  = quickSort($right_arr);
    return array_merge($left_arr, array($key), $right_arr);
  }

 

3.选择排序
每一趟从待排序的数据元素中选出最小(或最大)的一个元素,
顺序放在已排好序的数列的最后,直到全部待排序的数据元素排完。 选择排序是不稳定的排序方法

  function select_sort($arr){
    $count = count($arr);
    for($i=0; $i<$count; $i++){
      for($j=$i+1; $j<$count; $j++){
        if ($arr[$i] > $arr[$j]){
          $tmp = $arr[$i];
          $arr[$i] = $arr[$j];
          $arr[$j] = $tmp;
        }
      }
    }
    return $arr;
  }
 

4.插入排序
 从第一个元素开始,该元素可以认为已经被排序
 取出下一个元素,在已经排序的元素序列中从后向前扫描
 如果该元素(已排序)大于新元素,将该元素移到下一位置
 重复步骤3,直到找到已排序的元素小于或者等于新元素的位置
 将新元素插入到下一位置中
 重复步骤2

function insert_sort($arr){
    $count = count($arr);
    for($i=1; $i<$count; $i++){
      $tmp = $arr[$i];
      $j = $i - 1;
      while($arr[$j] > $tmp){
        $arr[$j+1] = $arr[$j];
        $arr[$j] = $tmp;
        $j--;
      }
    }
    return $arr;
  }

  $arr = array(49,38,65,97,76,13,27);
  print_r(insert_sort($arr));